Søg

Linkedin

Karriere

English
Forebyggelse af Hvidvask

Elmann er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”).

Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vores klienter. Før vi kan påbegynde opgaven, skal klienten derfor oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor.  

For selskabers og fondes vedkommende, er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabet/fondens reelle ejerforhold.

Ved et selskabs reelle ejere forstås de fysiske personer, der enten direkte eller indirekte via andre selskaber ejer eller kontroller 25 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i det pågældende selskab, samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse.

Ved en fonds reelle ejere forstås de fysiske personer, der ifølge fondens vedtægter eller på anden måde skal modtage 25 % eller mere af fondens uddelingsmidler, eller i hvis hovedinteresse fonden er oprettet samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over mindst 25 % af en fonds uddelingsmidler.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Vi er i den forbindelse også forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.