Søg

Linkedin

Karriere

English
FRISTEN FOR OMREGISTRERING AF IVÆRKSÆT-TERSELSKABER (IVS) UDLØBER SNART

Der stilles følgende krav til en omregistrering:

 • Generalforsamlingen skal træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen til mini-mum kr. 40.000.
 • Generalforsamlingen skal træffe beslutning om omregistrering og ændring af selska-bets navn, således "iværksætterselskab" eller "IVS" ændres til "anpartsselskab" eller "ApS"
 • Selskabets vedtægter skal ændres, således at de opfylder kravene for anpartsselska-ber. Det betyder blandt andet, at selskabets navn skal ændres, og at selskabskapitalen skal ændres til mindst kr. 40.000.
 • Beslutning om omregistrering skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen med tilhørende do-kumentation (beslutningsreferat, opdaterede vedtægter og dokumentation for kapital, eksempelvis bekræftelse fra en advokat).
 • Selskabskapitalen skal som anført mindst udgøre kr. 40.000 på tidspunktet for omregistre-ring. Hvor stor en kapitalforhøjelse, det enkelte selskab skal foretage, afhænger af selskabets nuværende selskabskapital. Et selskab med en selskabskapital på kr. 1 skal foretage en ka-pitalforhøjelse på minimum kr. 39.999, mens et selskab med en selskabskapital på kr. 25.000 skal foretage en kapitalforhøjelse på minimum kr. 15.000.


  Der stilles ikke krav om, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen. Selskabet kan derfor som udgangspunkt godt fortsætte med en eventuel negativ egenkapital, når blot selskabskapitalen forhøjes til minimum kr. 40.000.


  Forhøjelsen af selskabskapitalen kan bl.a. ske på følgende måder:

 • Ved overførsel fra de af selskabets reserver, der kan bruges til kapitalforhøjelse.
 • Ved kontant indskud fra ejeren eller tredjemand.
 • Ved apportindskud af aktiver – eksempelvis en bil eller maskiner – fra ejeren eller tredjemand.
 • Ved konvertering af et tilgodehavende, som ejeren eller tredjemand har hos selskabet, til anparter.
 • Det er ikke muligt at omdanne et iværksætterselskab direkte til et aktieselskab (A/S). Hvis ejeren ønsker et aktieselskab, skal iværksætterselskabet først omregistreres til et anparts-selskab og derefter omdannes til et aktieselskab.

  Som nævnt er fristen for at foretage beslutning om omregistrering eller opløsning den 15. oktober 2021. Fra beslutningstidspunktet har selskabet 14 dage til at anmeldelse omregi-streringen til Erhvervsstyrelsen. Hvis selskabet derfor træffer beslutning om at omregistrere iværksætterselskaber til et anpartsselskab den 15. oktober 2021, skal beslutningen senest anmeldes den 29. oktober 2021. Hvis fristen ikke overholdes, vil Erhvervsstyrelsen umiddel-bart give selskabet en frist til at omregistrere eller opløse sig. Hvis den nye frist ikke over-holdes, vil Erhvervsstyrelsen oversende selskabet til tvangsopløsning ved skifteretten.

  Ønsker du at høre mere om mulighederne for omregistrering af iværksætterselskaber, så er du meget velkommen til at tage kontakt til advokat Stefan Westh Wiencken (mail: sww@el-mann.dk, tlf. +45 31 18 28 30) eller advokatfuldmægtig Christian Nørgård (mail: cpn@el-mann.dk, tlf. +45 30 73 47 27) som til dagligt arbejder i Elmanns afdeling for selskabsret og M&A.

  Kontakt:


  Christian Perto Nørgaard
  Advokatfuldmægtig
  T: (+45) 30 73 47 27
  E: cpn@elmann.dk