Søg

Linkedin

Karriere

English
Nye ændringer til rekonstruktionsreglerne i konkursloven er vedtaget

Folketinget har den 23. marts vedtaget ændringer til rekonstruktionsreglerne i konkursloven, der har været gældende siden 2010. De gennemførte ændringerne er udarbejdet med udgangspunkt i Konkursrådets anbefalinger og har til formål at gøre rekonstruktionsprocessen mere smidig, kortere med indførelsen af en ”fast track” ordning og mindre omkostningstung til gavn for virksomheder i økonomiske vanskeligheder.

Ændringerne træder for hovedpartens vedkommende i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende – forventeligt den 25. marts. Dog fastsætter Beskæftigelsesministeren tidspunktet for ikrafttrædelse af ændringerne angående garantifondens dækning. Er rekonstruktionsbehandling indledt før ikrafttrædelsen, finder de hidtil gældende regler anvendelse

De vedtagne ændringer er:

Rekonstruktionsbehandlinger kan tilbagekaldes og udsættes
Reglerne foreskrev, at en formel rekonstruktion først kunne indstilles, hvis en rekonstruktionsplan var vedtaget, eller hvis debitor var blevet betalingsdygtig. En fejlslagen rekonstruktionsbehandling ville således automatisk føre til konkurs.  Ændringerne vil gøre det muligt at tilbagekalde rekonstruktionsbehandlingen, indtil en rekonstruktionsplan er vedtaget. Det betyder, at økonomisk pressede virksomheder kan få overblik over rekonstruktionsmulighederne, inden endegyldige beslutninger træffes.

Tidligere skulle der fremsættes en rekonstruktionsplan senest fire uger efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, medmindre særlige omstændigheder ikke tillod dette. Nu kan fremlæggelsen udskydes med fire uger, uden nærmere begrundelse. For at undgå misbrug af regelændringen kan en redegørelse for begæringen om udsættelse dog afkræves.

Mulighed for virksomhedsoverdragelser gennem ”fast-track”
De tidligere regler betød, at en virksomhedsoverdragelse først kunne gennemføres, efter en rekonstruktionsplan var vedtaget. Den proces tager tid og medfører, at virksomheden kan ligge stille, da en rekonstruktionsproces vanskeliggør finansieringen af driften af virksomheden. Det har stor betydning for værdiansættelsen af virksomheden og mindsker chancerne for en økonomisk attraktiv overdragelse. Med ændringerne bliver det muligt at afkorte processen væsentligt, da et ”fast-track” kan benyttes. I praksis betyder det, at virksomheden kan overdrages uden en vedtaget rekonstruktionsplan.

Lønmodtagernes Garantifond
Lovændringerne indeholder også tiltag vedrørende Lønmodtagernes Garantifond. Nærmere bestemt bliver lønkrav for fritstillede og opsagte medarbejdere udbetalt ved anmeldelse af en rekonstruktionsbehandling. For fortsat beskæftigede medarbejdere dækkes lønkrav af arbejdsgiveren, men med mulighed for at optage lån hos Lønmodtagernes Garantifond til at dække lønudgifterne.

Krav til regnskabskyndige tillidsmænd fjernes
En betydelig omkostning i forbindelse med rekonstruktioner er udgifter til den fagkyndige tillidsmand, som har været et krav for at kunne gennemføre en rekonstruktion. Den udvalgte tillidsmand er som oftest revisor, men det måtte ikke være den hidtidige revisor. Med ændringer fjernes kravet om udpegning af en fagkyndig, og det bliver tilmed tilladt at benytte sig af den eksisterende revisor. Omkostningerne til den fagkyndige tillidsmand kan dermed sænkes eller helt fjernes.

Covid-19 har betydet, at mange danske virksomheder er og vil komme i uforskyldt økonomisk uføre. Initiativerne i lovændringerne er en håndsrækning til netop dem, men vil også fremover kunne bidrage til, at levedygtige virksomheder kan komme på fode igen, da ændringerne ikke er begrænset til Covid-19 situationen.

Elmanns bemærkninger 
Elmann vurderer, at de nuværende regler om rekonstruktion, der afløste de tidligere regler om betalingsstandsning, ikke har haft den tilsigtede effekt. Reglerne var for byrdefulde og omkostningstunge at anvende, og resultatet af anstrengelserne var med de gældende afstemningsregler for usikkert.  Rekonstruktion uden for konkursloven, som tidligere blev benævnt ”stille betalingsstandsning” eller rekonstruktion efter konkurs ses at have været bedre og mere effektive værktøjer til at sikre virksomhedens overlevelse.   

Med de nye regler vurderer Elmann, at grundlaget for at gennemføre en rekonstruktion er blevet forbedret markant , og at det vedtagne lovforslag dermed giver bedre mulighed for, at nødlidende virksomheder kan blive reddet under brug af de ændrede regler. De ændrede regler og indførelsen af ”fast-track” ordningen kan blive et nyttigt værktøj i den aktuelle situation, hvor mange private virksomheder, herunder indenfor restaurations-, underholdnings- og detailbranchen uforvarende er havnet i økonomisk bekneb på grund af Corona-restriktionerne.

Partnere hos Elmann Christian Tornvig Jensen og Finn Lynge Jepsen rådgiver både virksomheder, som er havnet i økonomisk uvejr samt kreditorer, der er blevet fanget i stormen.

Kontakt:


Finn Lynge Jepsen
Advokat (H), Partner
T: (+45) 33 34 78 04
E: fij@elmann.dk


Christian Tornvig Jensen
Advokat (L), Partner
T: (+45) 33 34 78 34
M: (+45) 30 58 15 86
E: ctj@elmann.dk