Søg

Linkedin

Karriere

English
Nyhedsbrev fra Nasdaq om First North-selskabers overholdelse af oplysningsforpligtelser

Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq”) har sendt et nyhedsbrev rettet mod selskaber optaget til handel på First North Growth Market (”First North”). I nyhedsbrevet redegør Nasdaq bl.a. for de forhold, som Nasdaq forventer at se i selskabernes interne regler for overholdelse af oplysningsforpligtelser. Selskaber på First North og deres Certified Advisers bør overveje, om nyhedsbrevet giver anledning til ændringer af selskabernes interne regler. 

Nyhedsbrev fra Nasdaq
Nasdaq sendte den 14. oktober 2020 et nyhedsbrev rettet mod selskaber optaget til handel på First North og disses Certified Advisers. I nyhedsbrevet omtaler Nasdaq tre emner: 1) anvendelse af korrekt kategori for offentliggørelse af oplysninger, 2) selskabers interne regler for overholdelse af oplysningsforpligtelser og 3) oplysninger på selskabers hjemmeside. Elmann redegør i det følgende for visse dele af nyhedsbrevet.

Anvendelse af korrekt meddelelsestype
Nasdaq har oplevet, at selskaber på First North og dets distributionsserviceleverandør til tider vælger den forkerte meddelelsestype i forbindelse med offentliggørelse af oplysninger. Selskaber har således anvendt en pressemeddelelse til offentliggørelse af oplysninger, hvor en selskabsmeddelelse var påkrævet, og omvendt. Nasdaq understreger bl.a., at selskabsmeddelelser skal anvendes, når et selskab offentliggør oplysninger som følge af en regel (f.eks. i tilfælde af intern viden). Valget af den korrekte meddelelsestype kan have afgørende betydning for, om et selskab overholder oplysningsforpligtelserne. Selskaberne skal derfor også sikre, at deres evt. distributionsserviceleverandører kender forskellen mellem meddelelsestyperne.

Interne regler for overholdelse af oplysningsforpligtelser
Antallet af selskaber, som ansøger til optagelse på First North, har det seneste år været stigende. Både i forbindelse med ansøgningsprocessen og løbende i forbindelse med markedsovervågningen beder Nasdaq om at gennemgå selskabernes børsretlige interne regler, herunder reglerne for overholdelse af oplysningsforpligtelser. Nasdaq har i forbindelse med gennemgangen identificeret et mønster i bemærkningerne, hvilket Nasdaq har opsummeret i en udtalelse.

Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende forhold, som Nasdaq typisk udpeger over for selskaberne:

 1. reglerne beskriver ikke specifikke forhold for, hvad der kan udgøre intern viden for det pågældende selskab,
 2. reglerne er i højere grad en opsummering af jura end et praktisk værktøj,
 3. reglerne beskriver ikke en proces for forberedelse af lækage,
 4. reglerne beskriver ikke en proces for håndtering af lækage,
 5. reglerne beskriver ikke en proces for opdagelse og håndtering af fejl i selskabsmeddelelser, og
 6. reglerne beskriver ikke en proces for håndtering af fejl hos distributionsserviceleverandøren (f.eks. IT-nedbrud).

Det er Elmanns opfattelse, at Nasdaq lægger størst vægt på, at reglerne ikke udgør et standarddokument udarbejdet af selskabernes rådgivere. Det er væsentligt for selskabernes overholdelse af oplysningsforpligtelserne, at dokumentet tilpasses selskabernes individuelle behov og organisation. Herudover er det væsentligt, at dokumenterne udformes mere som et praktisk værktøj og mindre som en oplistning af regler. De bagvedliggende regler er komplekse, og det er typisk medarbejdere, som ikke har været med til at udarbejde reglerne, der står for efterleve reglerne til daglig.

Oplysningerne på hjemmesiden
Til sidst gør Nasdaq opmærksom på, at selskaberne ifølge børsens regler for First North skal sikre, at visse oplysninger skal være let tilgængelige på selskabernes hjemmeside. Det drejer sig om:

 1. alle offentliggjorte selskabsmeddelelser for de seneste 5 år,
 2. alle offentliggjorte finansielle rapporter/regnskabsoplysninger for de seneste 10 år,
 3. vedtægter,
 4. oplysninger om direktion og bestyrelse,
 5. finanskalender, og
 6. oplysninger om Certified Adviser.

Selskabernes overholdelse af børsretlige oplysningsforpligtelser er væsentligt for en fair og velordnet handel med selskabernes værdipapirer. Herudover er det et løbende krav for optagelse på First North, at selskaberne overholder oplysningsforpligtelserne. Elmann erfarer, at Nasdaq fokuserer mere og mere på First North-selskabers interne regler herom. Selskaberne og disses Certified Advisers bør derfor overveje, om ovenstående giver anledning til opdatering af selskabernes interne regler. Samtidig bør selskaberne sikre sig, at reglerne implementeres korrekt i organisationen og afstemmes med selskabernes evt. distributionsserviceleverandør.

Elmann følger udviklingen af First North Growth Market og har også været i dialog med Nasdaq om behovet for ændringer af selskabernes interne regler. Spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat og partner Søren Ingerslev eller advokat Stefan Westh Wiencken.

Elmann er et advokatkontor beliggende i København med fokus på bl.a. børsret. Elmann bistår inden for alle aspekter af børsnoteringer samt løbende overholdelse af børsretlige krav, og vi har betydelig erfaring med rådgivning af selskaber på First North Growth Market.

Kontakt:


Søren Ingerslev
Advokat (L), LLM,
MBA, Partner

T: (+45) 33 34 78 03
M: (+45) 30 31 94 51
E: si@elmann.dk


Stefan Westh Wiencken
Advokat
T: 31 18 28 30
E: sww@elmann.dk