Elmann bistår med udarbejdelse og registrering af fremtidsfuldmagter, som kan styrke retten til selvbestemmelse og sikre fremtidige forhold

">

Søg

Linkedin

Karriere

English
Fremtidsfuldmagten kan sikre dine fremtidige forhold

Loven om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017 og er et privatretligt tilbud om at kunne påvirke eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom.

Formålet med fremtidsfuldmagten er at styrke retten til selvbestemmelse, ved at være et alternativ til offentligt fastsatte værgemål. Med en fremtidsfuldmagt kan du nemlig selv udpege en eller flere personer, som skal repræsentere dig, hvis du i fremtiden ikke længere selv har evnen til at varetage personlige og/eller økonomiske forhold. Når fremtidsfuldmagten træder i kraft, er den eller de valgte personer fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne på de områder, som fuldmagten omfatter. Så længe fuldmagtsgiveren selv er i stand til at varetage økonomiske og/eller personlige forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning.

Elmann bistår med udarbejdelse og registrering af fremtidsfuldmagter. Prisen for en fremtidsfuldmagt er kroner 950,00 inkl. moms inklusiv personlig rådgivning på et møde. Dertil kommer et gebyr til notaren på kroner 300,00.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt, og hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Alle borgere over 18 år kan oprette en fremtidsfuldmagt, såfremt de er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Derfor er en fremtidsfuldmagt også relevant for personer, som ikke aktuelt er syge, men som ønsker at sikre et eller flere forhold i tilfælde af eventuel fremtidig sygdom.

Alle borgere kan blive udpeget som fremtidsfuldmægtig. Ved fremtidsfuldmagtens ikrafttræden må fremtidsfuldmægtige dog ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er aktiveret. Det er muligt at udvælge flere fremtidsfuldmægtige, men i så fald skal det overvejes, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden. Sideordnede træder alle i funktion ved fuldmagtens ikrafttrædelse, og det kan bestemmes af fuldmagtsgiveren, om de skal handle i forening eller varetage forskellige forhold. Subsidiære fuldmægtige træder kun i funktion, hvis den eller de primære fremtidsfuldmægtige ikke er i stand til at varetage forholdende.

I forbindelse med udvælgelsen bør det derfor overvejes grundigt, hvem der skal være fremtidsfuldmægtig, hvordan samt hvilke økonomiske og/eller personlige forhold, som fremtidsfuldmagten skal omfatte.

Hvad omfatter en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagtens omfang afhænger af, hvad fuldmagtsgiveren ønsker. En fremtidsfuldmagt kan gives generelt til økonomiske og/eller personlige forhold, men det kan også bestemmes mere præcist, hvad fuldmagten skal indeholde.

Personlige forhold indeholder eksempelvis, at fremtidsfuldmægtigen kan ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger eller få aktindsigt i alle oplysninger vedrørende din person og helbred, f.eks. din journal hos lægen. Økonomiske forhold kan eksempelvis betyde, at fremtidsfuldmægtigen kan indgå retshandler og kontrakter af enhver art, f.eks. en lejekontrakt, eller bestyre og sælge fast ejendom.

Det er derfor afgørende, hvilke områder fuldmagtsgiveren vælger, at fremtidsfuldmagten skal indbefatte. Fuldmagten kan nemlig være begrænset til at varetage én eller flere bestemt forhold, hvor fremtidsfuldmægtigen som udgangspunkt skal handle, som fuldmagtsgiveren selv havde gjort.

Generelt gør det sig dog gældende, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan oprette testamente eller indgå i ægteskab på vegne af fuldmagtsgiveren. Fremtidsfuldmægtigens beføjelser begrænses af fuldmagtsgiverens personlige handlefrihed, som betyder, at fremtidsfuldmægtigen ikke kan tvinge fuldmagtsgiveren til undlade eller udføre en bestemt handling.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt, og hvornår træder den i kraft?

Fremtidsfuldmagten skal registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret, før en notar i byretten skal bekræfte din identitet, samt at du har handlet fornuftigt på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten er oprettet. Herefter ligger fuldmagten i dvale indtil et senere tidspunkt, hvor det kan være nødvendigt at aktivere den. Fremtidsfuldmagten træder i kraft, hvis fuldmagtsgiveren eller den/de fremtidsfuldmægtige anmoder herom. Det er Familieretshuset, som aktiverer fremtidsfuldmagten på baggrund af en vurdering af fuldmagtsgiverens helbred.

Det er vigtigt, at fuldmagtsgiveren sikrer sig, at fuldmagten indeholder præcise angivelser af, hvad fuldmagten omfatter. Hvis ikke det er tilfældet, kan det betyde, at fuldmagten ikke får den tilsigtede virkning. Tag kontakt til partner i Elmann, Søren Ingerslev, hvis du vil have juridisk rådgivning til, hvordan du på betryggende vis sikrer økonomiske- og/eller personlige forhold i tilfælde af fremtidig, uforudset sygdom.

Kontakt:


Søren Ingerslev
Advokat (L), LLM,
MBA, Partner

T: (+45) 33 34 78 03
M: (+45) 30 31 94 51
E: si@elmann.dk