Søg

Linkedin

Karriere

English
Elmann fik delvist medhold i kompleks klagesag mod tre nordjyske kommuner

Elmann fik tidligere på året på vegne af Dansk Erhverv delvist medhold i en kompleks klagesag mod Holstebro, Lemvig og Struer kommuner som efter Dansk Erhvervs og Elmanns opfattelse annullerede et offentligt udbud på usagligt grundlag.

Klagesagen indledtes med et slagsmål mellem parterne om hvorvidt klager over annullerede udbud er omfattet af klagenævnslovens præklusive klagefrister eller ej. Indklagede påstod at klagefristen var overskredet, og de mente derfor at klagesagen skulle afvises. Klagenævnet gav Elmann fuldt medhold i, at det ikke var tilfældet.

Om afgørelsen af dette indledende spørgsmål, udtaler partner hos Elmann, Henrik Græsdal: ”Der er ikke grundlag for at lægge de almindelige klagefrister til grund ved klager over annullerede udbud. Det var vigtigt at få slået fast, at der er adgang til at føre klagesager om annullerede udbud, da det er for nemt at annullere offentlige udbud. Under normale omstændigheder ville annullationen ikke føre til andet end ærgrelse hos tilbudsgiverne over de spildte ressourcer til deltagelse i udbuddet, men hos Elmann ser vi det som vores fornemmeste opgave at sikre vores klienters mulighed for at tage del i en fair og oplyst konkurrence om offentlige opgaver i udbud.”

De tre nordjyske kommuner udbød jf. udbudsbekendtgørelsen en fireårig kontrakt om drift af et hjælpemiddeldepot. Opgaven skulle tildeles tilbudsgiveren der afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud, men udbuddet blev annulleret efter modtagelsen af en række tilbud fra private virksomheder. Kommunerne havde efter modtagelsen af tilbuddene angiveligt beregnet, at de ville kunne varetage opgaven billigere selv i regi af et kommunalt fællesskab der skulle oprettes til formålet.

Under klagesagen lagde de indklagede kommuner vægt på nye oplysninger om de udbudte opgavers mængder og omfang, holdt op mod de indkomne tilbudspriser, med henblik på at retfærdiggøre annullationen. Kommunernes nye oplysninger om mængder og omfang afveg så væsentligt fra de angivne mængder og omfang i udbudsmaterialet, at det var Elmanns klare overbevisning, at oplysningerne i udbudsmaterialet måtte anses som bevidst fejlagtigt angivet af kommunerne. Den fejlagtige angivelse er i strid med det grundlæggende gennemsigtighedsprincip der følger af udbudslovens § 2.  

Klagenævnet gav Elmann medhold i påstanden om, at kommunerne havde handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved fejlagtigt at have angivet omfanget af de udbudte opgaver så forkert, at det lå udover kommunernes rimelige skøn, og dermed var usagligt.

Kommunerne havde bevidst angivet ikke-retvisende estimater for det forventede omfang af de udbudte opgaver, hvilket åbenlyst påvirker tilbudsgivernes ressourceallokering og prissætning, og dermed er et afgørende parameter for konkurrencen om opgaverne.

Beviserne var ifølge Klagenævnet imidlertid ikke fuldt tilstrækkelig for Elmanns andre påstande om, at annullationen var motiveret af usaglige hensyn og foretaget på et forkert grundlag. Klagenævnet bemærker dog, at det var på et meget spinkelt grundlag, at kommunernes efterfølgende beregninger berettiger annullation. Usikkerheden, om hvorvidt hjemtagelsen af opgaven er billigere for kommunerne eller ej, kommer således kommunerne til gode i kendelsen fra Klagenævnet for Udbud.

Som følge af Klagenævnets konstatering af kommunernes usaglighed ved fastsættelsen af opgavernes omfang og mængde forekommer det åbenlyst, at dette er ansvarspådragende i erstatningsretlig forstand. Kommunerne bør således kunne gøres til genstand for et efterfølgende krav om negativ kontraktinteresse fra tilbudsgiverne, efter principperne om culpa in contrahendo.

Elmann er eksperter i offentlig virksomhed og forvaltning, og vi rådgiver både kommuner, regioner, offentlige virksomheder og erhvervsvirksomheder. Elmann er kendt for sit specialiserede og dybdegående kendskab til den offentlige sektor samt det politiske miljø i forvaltninger og kommuner.

Tag kontakt til partner Henrik Græsdal på hgr@elmann.dk, hvis du har brug for et uforpligtende møde om din organisations situation og muligheder, eller hvis vi skal bistå dig i en konkret sag.

Kontakt:


Henrik Græsdal
Advokat (L), Partner
T: (+45) 33 34 78 14
M: (+45) 51 74 01 99
E: hgr@elmann.dk