Søg

Linkedin

Karriere

English
Forretningsbetingelser

3. Februar 2021

Forretningsbetingelserne for Elmann Advokatpartnerselskab og Elmann IPR Advokatfirma (i det følgende "vi" eller "Elmann") gælder for alle de opgaver, som vi påtager os, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med klienten.

1. Generelle oplysninger

Advokaterne hos Elmann er beskikkede af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Elmann er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

2. Interessekonflikter

Inden vi endeligt påtager os en opgave, afklarer vi, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter, der forhindrer os i at repræsentere klienten. Opstår der i forbindelse med opgavens udførelse inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi en anden advokat.

3. Identitetsoplysninger

Vi er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i hvidvaskloven.

Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vores klienter. Forinden vi kan påbegynde opgaven, skal klienten derfor oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor. For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondens reelle ejerforhold.

4. Opgavens udførelse

Vores arbejde omfatter alene juridisk rådgivning. Omfanget og karakteren af vores arbejde i forhold til den enkelte opgave aftales skriftligt med klienten ved opstart af opgaven og evt. supplerende under sagsforløbet.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler, retsplejelovens regler om advokater samt øvrig relevant lovgivning.

5. Honorar og fakturering

Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som klienten er tilført. Ved fastsættelsen af honoraret tages udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug til Elmanns til enhver tid værende timepriser, anvendt specialistviden, opgavens kompleksitet, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat. Udlæg og relevante sagsrelaterede omkostninger i forbindelse med den udførte bistand betales af klienten ud over honoraret.

Efter anmodning afgiver vi forud for opgavens start et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. Oplysninger om honorarets forventede størrelse afgives i forhold til forbrugere altid, forinden vi påbegynder opgaven.

Vi fakturerer almindeligvis månedsvis. Vi anmoder dog som udgangspunkt om forudbetaling til dækning af udlæg og sagsrelaterede omkostninger.

Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

6. Arkivering

Vi opbevarer uden beregning identitetsoplysninger og sagsakter i 5 år fra opgavens afslutning.

Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

7. Klientmidler

Elmann forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientens indeståender på særskilt klientkonti, hvor tilskrevne renter tilfalder klienten, mens negative renter fratrækkes saldoen. Elmann har klientkonti hos Danske Bank og Nordea. Klientmidler er beskyttet under lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt begrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut.

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Elmann hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

8. Fortrolighed

Alle hos Elmann er underlagt tavshedspligt. Oplysninger fra eller vedrørende vores klienter behandles naturligvis fortroligt.

Fortroligheden gælder med respekt af regler, som pålægger os oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne i hvidvaskloven.

9. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Elmann er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, herunder begrænset i forhold til det aftalte omfang af vores rådgivning. Samtlige advokater hos Elmann er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S.

Vores ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller lignende indirekte tab.

Vores ansvar i den enkelte sag er endvidere begrænset til maksimalt 20.000.000 kr., og klienten accepterer altid, at ansvar kun kan rettes mod Elmann og/eller dets komplementar men ingen af dets ansatte eller partnere personligt.

Vi påtager os ikke ansvar for rådgivning, der ydes af vores klienters øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand.

10. Klager

Vores klienter kan i tilfælde af utilfredshed med den ydede rådgivning eller vores behandling af sagen i øvrigt altid kontakte den ansvarlige partner på sagen eller vores administrerende partner.

Vi er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatrådet. Klager over vores rådgivning og/eller det beregnede salær kan indbringes for Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet. 

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.

11. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem en klient og Elmann skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole, idet Elmann i øvrigt ikke benytter aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.